ෙෂේජියෑං Med කපාට සම., Ltd.

Med ඉංජිනේරු කර්මාන්ත පාරිභෝගිකයන්ට නව්ය විසඳුම් ලබාදීමේ ගතික සහ ප්රධාන පෙළේ කපාටයක් නිෂ්පාදක වේ. අපගේ මූලික අරමුණ වන්නේ තෙල් සේවාවන් සඳහා සුවිශේෂී විසඳුමක්, ගෑස්, න්යෂ්ටික, පිරිපහදුව, රසායනික, නාවික, පානීය ජලය, අප ජලය, අපද්රව්ය, විදුලි බලාගාරය හා නල කර්මාන්ත සැපයීමයි.

Top බ්රෑන්ඩ්ස්

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!